Objekt: "Stephan's Quintet" (Hickson 92 = NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B, NGC 7319, NGC 7320, NGC 7320C)

Teleskop: 16" f/4,5 Newton

Vergrößerung: 257x

Filter: /

Bedingungen: fst 7m3

 

Invertieren: Maus über
die Zeichnung bewegen